Aug 16 – 21, 2019
Orthodox Academy of Crete (OAC), Kolympari, Crete, Greece
Europe/Athens timezone