Committees

International Advisory Committee
Yasuyuki Akiba (JP) Roberta Arnaldi (IT) Federico Antinori (IT)
Peter Braun-Munzinger (DE) Helen Caines (US) Magdalena Djordjevic (RS)
Hannah Elfner (DE) Kari Eskola (FI) Olga Evdokimov (US)
Wojciech Florkowski (PL) Francois Gelis (FR) Frederique Grassi (BR)
Sourendo Gupta (IN) John Harris (US) Ulrich Heinz (US)
Boris Hippolyte (FR) Norbert Herrmann (DE) Tetsufumi Hirano (JP)
Huanzhong Huang (CN/US) Mei Huang (CN) Barbara Jacak (US)
Sangyong Jeon (CA) Jiangyong Jia (US) Dima Kharzeev (US)
Maria Paola Lombardo (IT) Yugang Ma (CN) Bedangadas Mohanty (IN)
Berndt Mueller (US) Jamie Nagle (US) Ralf Rapp (US)
Claudia Ratti (US) Dirk Rischke (DE) Krzysztof Redlich (PL)
Gunther Roland (US) Carlos Salgado (ES) Burkhard Schmit (CH)
Raimond Snellings (NL) Alexander Sorin (RU) Johanna Stachel (DE)
Krishina Rajagopal (US) Marco van Leeuwen (NL) Raju Venugopalan (US)
Xin-Nian Wang (CN/US) Urs Wiedemann (CERN) Bolek Wyslouch (US)
William Zajc (US) Pengfei Zhuang (CN) Marta Verweij (US)

 

Regional Organizing Committee
Liewen Chen (SJTU) ShinIchi Esumi (Tsukuba) Tetsuo Hatsuda (RIKEN)
Masakiyo Kitasawa (Osaka) Xiaomei Li (CIAE) Zuotang Liang (SDU)
Yuxin Liu (PKU) Su Houng Lee (Yonsei) Ming Shao (USTC)
Fuqiang Wang (Huzhou/Purdue) Qun Wang (USTC) Hushan Xu (IMP)
Zhangbu Xu (SDU/BNL) In-Kwon Yoo (Pusan) Hongshi Zong (NJU)

 

Local Organizing Committee
Jinhui Chen (Fudan) Wei Dai (CUG) Heng-Tong Ding (CCNU)
Defu Hou (CCNU) Xuguang Huang (Fudan) Chen Ji (CCNU)
Toru Kojo (CCNU) Yaxian Mao (CCNU) Zhiming Li (CCNU)
Feng Liu (Co-chair, CCNU) Fuming Liu (CCNU) Xiaofeng Luo (CCNU)
Hua Pei (CCNU) Guangyou Qin (CCNU) Shusu Shi (CCNU)
Huichao Song (PKU) Zebo Tang (USTC) Enke Wang(Co-chair, SCNU)
Yaping Wang (CCNU) Bowen Xiao (CCNU) Hongxi Xing (SCNU)
Qinghua Xu (SDU) Nu Xu (CCNU/IMP/LBL) Li Yi (SDU)
Ben-Wei Zhang (Co-chair, CCNU) Hanzhong Zhang (CCNU) Xiaoming Zhang (CCNU)
Yapeng Zhang (IMP) Yifei Zhang (USTC) Daicui Zhou (CCNU)
Daimei Zhou (CCNU) Xianglei Zhu (Tsinghua)