7-10 September 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

TRENDY VO FYZIKÁLNOM VZDELÁVANÍ, OČAKÁVANIA A REALIZÁCIA

8 Sep 2020, 13:30
35m
lecture hall T2 (building A)

lecture hall T2

building A

Speaker

Kireš M. (Ústav fyzikálnych vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)

Description

Abstrakt: Vzdelávanie je procesom sprístupňovania nadobudnutých poznatkov a overených
postupov z vybranej oblasti ľudskej činnosti, ponúkajúcim využívanie a nadväznosť na
existujúcu úroveň vedy, techniky či spoločenských zvyklostí. Kvalitným vzdelávaním nie iba
informujeme o minulosti, ale najmä iniciujeme smerom k budúcnosti. Fyzika, ako veda, má
obrovský vzdelávací potenciál z pohľadu rozvoja vedeckej gramotnosti, štúdia novodobých
vedeckých tém, prepájania základného a aplikovaného výskumu, interdisciplinarity a silnej
väzby na informatiku. Fyzika, ako vyučovací predmet, je unikátnym priestorom pre aktívne
poznávanie, bádateľskú výučbu, formatívne hodnotenie, kolaboratívne učenie, rozvoj
zručností a spôsobilostí, vyšších poznávacích procesov. Náročnosť sprístupňovania
vzdelávacieho obsahu vo fyzike si vyžaduje spoluprácu vedcov, didaktikov a učiteľov
v oblastiach tvorby kurikula, aplikácie vyučovacích metód, popularizácie a neformálneho
vzdelávania. Vysoké očakávania z pohľadu profilu absolventa, kladú požiadavky na
vzdelávanie, ktoré položí silné základy pre neustálu adaptáciu, inováciu, kreativitu, či riešenie
globálnych výziev, o ktorých dnes iba uvažujeme. Vďaka národným a medzinárodným
projektom sa už dnes realizujú vzdelávacie koncepty, ktoré veríme, že naplnia naše
očakávania. Koncept gymnaziálnych tried so zameraním na informatiku, prírodné vedy
a matematiku, ako jeden z produktov národného projektu IT Akadémia, je v príspevku
predstavený s dôrazom na inováciu obsahu a metód fyzikálneho vzdelávania, profiláciu
absolventa, jeho orientáciu a pripravenosť na vysokoškolské štúdium STEM odborov.

Primary author

Kireš M. (Ústav fyzikálnych vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)

Presentation Materials

There are no materials yet.