Sep 7 – 10, 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků

TAJOMSTVÁ FUJARY A PÍŠŤALIEK

Sep 8, 2020, 7:30 PM
1h
lecture hall N1 (IMPAKT)

lecture hall N1

IMPAKT

Speaker

Kundracik F. (Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave)

Description

Píšťalky a najmä fujara sú neodmysliteľnou súčasťou slovenskej kultúry a svetového
kultúrneho dedičstva. Najviac osobitými slovenskými píšťalami sú fujara (najdlhší nástroj
tohto typu na svete) a koncovka (píšťala bez dierok). Fujara si získala celosvetovú pozornosť
najmä špecifickou farbou zvuku, koncovka zasa svojou jednoduchou konštrukciou
a spôsobom hry na ňu. Oba tieto nástroje však môžu slúžiť aj ako učebné pomôcky pri výučbe
viacerých oblastí fyziky, napríklad šírenie zvuku a stojace vlny, hydrodynamika tekutín, alebo
základy harmónie z pohľadu frekvencie zvuku.
Na koncovke a fujare možno pekne ilustrovať (počuť) rôzne typy stojacich vĺn (vyššie
harmonické kmitočty) za okrajovej podmienky ako otvoreného, tak aj uzavretého konca.
Vybudením vyšších harmonických kmitočtov sa dajú vysvetliť tradičné hudobné ozdoby
hráčov na fujaru, ako sú rozfuk a prefuk. Prúdenie plynu za vzniku vírov je kľúčovým
faktorom pri vzniku kladnej spätnej väzby a trvalého tónu. Pytagorejská teória harmónie spolu
so štruktúrou vyšších harmonických tónov generovaných v píšťale umožňuje vysvetliť spôsob
hry na koncovku a tiež to, prečo minimálny počet dierok na píšťale sú tri (ako má aj fujara)
a prečo majú píšťaly najčastejšie 6 dierok.
Ukážky rôznych (aj primitívnych) nástrojov a hry na ne môže spestriť výučbu fyziky a tiež
zvýrazniť väzbu fyziky na iné odbory.

Presentation materials

There are no materials yet.