January 3, 2018 to December 1, 2018
JINR DUBNA
Europe/Warsaw timezone
Slow Control Conference Warsaw 2018.11.09

Laserowy sensor położenia czujnika pola magnetycznego w magnesie głównym detektora BM@N.

Not scheduled
10m
B: 215; room 327 (JINR DUBNA)

B: 215; room 327

JINR DUBNA

Joliot Curie 6
Team for the Future of NICA Dubna 2018 Slow Control Warsaw 2018 TeFeNica-2018

Speaker

Mr Michał Szlupowicz (WUT)

Description

Dubieński detektor stacjonarnej tarczy (BM@N - Baryonic Matter at Nuclotron) pracuje na wiązce pochodzącej z Nuklotronu. Budowany jest między innymi dzięki współpracy Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej wraz z partnerami z Instytutu Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt. Detektor ten będzie zawierał dwa identyczne magnesy kwadrupolowe, dwa małe magnesy dipolowe oraz dużą aparaturę magnesów - SP41.

Dublet magnesów kwadrupolowych pozwoli na skupienie wiązki w punkt docelowy. Dwa małe dipolowe magnesy pozwolą na kierowanie wiązki w płaszczyźnie horyzontalnej oraz wertykalnej. Duża aparatura magnesów (SP41) może zostać użyta jako analizator magnesów w pierwszej fazie eksperymentu.

Projekt BM@N jest eksperymentem zaprojektowanym do badania zderzeń ciężkich jonów w zakresie energii wiązki: 2 – 6 GeV na nukleon. Detektor będzie rejestrować zderzenia wiązki ze stacjonarną tarczą. Cechować go będzie wysoka precyzja określenia toru lotu cząstki oraz możliwość jej identyfikacji, wykorzystując informacje pochodzące z detektora TOF (Time Of Flight) w połączeniu z wysoką precyzją mierzenia energii całkowitej cząstek w każdym zdarzeniu.

Do identyfikacji cząstek powstałych w efekcie zderzenia ciężkich jonów często wykorzystywane jest pole magnetyczne, w którym cząstki naładowane poruszają się po trajektoriach spiralnych. Okres obiegu cząstki wokół osi spirali jest proporcjonalny do stosunku jej energii całkowitej do ładunku elektrycznego. Tak więc mierząc parametry spirali otrzymujemy jedną z informacji potrzebnych do identyfikacji. Pole magnesu używanego w takich pomiarach powinno być jednorodne.

Student będzie uczestniczył w pracach grupy, której zadanie polega na oprogramowaniu układu pomiaru pola magnetycznego magnesu głównego BM@N oraz opracowaniu algorytmu służącego do akwizycji zmierzonych danych. Głównym zadaniem studenta będzie zaprojektowanie układu określającego położenie czujnika Halla w przestrzeni magnesu. Korzystając z narzędzi i oprogramowania firmy National Instruments, fotodiod oraz fotodetektorów student powinien zaproponować sposób pomiaru położenia wyżej wymienionego czujnika. Zbudować układ pomiarowy, a także określić oraz zoptymalizować niepewność powyższego pomiaru. Akwizycja danych powinna odbywać się za pomocą LabView oraz być kompatybilna z pozostałą częścią systemu Slow Control.

UWAGI:
Część pracy obejmująca implementację oprogramowania na stanowisku oraz wykonanie testów, wykonywana będzie w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej

Realizacja tego tematu jest uzgodniona ze studentem: Michał Szlupowicz

  1. Zakres zadań do wykonania przez dyplomanta
    W ramach swego udziału w pracach grupy, student otrzyma do wykonania zadania cząstkowe, które będą dotyczyły:

  2. zestawienia układu w bloku montażowym i podłączenia do sieci układów pomiarowych,

  3. oprogramowania układu,
  4. opracowania systemu akwizycji danych pomiarowych,
  5. wykonania pomiarów testowych i przygotowania dokumentacji

Primary author

Presentation materials

There are no materials yet.