12-17 September 2016
Szczecin, Poland
Europe/Warsaw timezone