Sep 12 – 17, 2016
Szczecin, Poland
Europe/Warsaw timezone